Fotogalerie Japan, Tokyo, Tsukiji & Tsukishima (SE 188)